Verlof of ziek melden

Ziekte/afwezig melden

Als uw kind ziek of afwezig is kunt dit voor 8.45 uur melden via absentiemmdenhertog@scoh.nl of telefonisch: 070-3852552.

We nemen contact op als wij geen ziekmelding hebben gekregen.

 

Langdurig ziek

Bij langdurig ziekte of opname in het ziekenhuis dient de school zorg te dragen voor de voortgang van het onderwijs aan uw kind. Een en ander wordt in samenwerking met het HCO verzorgd.

 

Ziek op school

Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt en bijvoorbeeld koorts heeft dan nemen we telefonisch contact met u op. In dat geval verwachten we dat u uw kind van school ophaalt of laat ophalen door een volwassen persoon. Onder schooltijd laten wij uw kind nooit alleen naar huis gaan.

 

Verlofregeling
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

 

Verlof buiten de schoolvakanties
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk. Er zijn situaties waarin leerlingen wél verlof mogen opnemen. Maximaal 10 dagen per schooljaar. Ouders kunnen hiervoor alleen bij de schooldirecteur schriftelijk een aanvraag indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit verlof kunnen aantonen. Er zijn duidelijke wettelijke richtlijnen voor het toekennen van dit verlof. Een aanvraag voor verlof voor een langere periode dan 10 schooldagen moet rechtstreeks bij de afdeling Leerplicht ingediend worden.

Hieronder staat voor welke situaties u verlof kunt aanvragen.

1. Verlofaanvraaf vanwege gewichtige omstandigheden.
2. Bijzondere feestdagen.
3. Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders.
4. Sabbatical verlof.
De landelijke regels voor het toekennen van dit verlof staan in de leerplichtwet. Alle schooldirecteuren interpreteren deze regels op dezelfde wijze.

 

De verlofaanvraag moet vooraf bij de schooldirecteur worden ingeleverd door middel van het formulier 'Verzoek vrijstelling schoolbezoek'. Dit formulier kunt u aanvragen op school of bij de afdeling Leerplicht (telefoon: 070-3535454).

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Gemeente Den Haag. Zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar behandelen en bestuderen de aanvraag zorgvuldig.