De Vreedzame School in een notendop

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we de kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze 'er toe doen'.
Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te leren:
1. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
2. constructief conflicten op te lossen
3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
5. volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:
- iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
- de eigen kracht van kinderen benut wordt
- leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken
- handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt.

Het hart van de Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les in alle groepen van 30-45 minuten. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken:

Blok 1. We horen bij elkaar - groepsvorming en een positief sociaal klimaat
Blok 2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering
Blok 3. We hebben oor voor elkaar - communicatie
Blok 4. We hebben hart voor elkaar - gevoelens
Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid
Blok 6. We zijn allemaal anders - diversiteit

De kerngedachte van de Vreedzame School is veel meer dan een lessenserie! De lessen zijn een belangrijk hulpmiddel, en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van De Vreedzame School door de groepsleerkracht (en alle andere volwassenen in de school die met leerlingen te maken hebben) op elk moment in elke situatie! Willen we dat leerlingen hun conflicten op een constructieve manier oplossen, dan zullen we als leerkrachten dat zelf ook moeten doen. Willen we dat kinderen zich verantwoordelijk voelen, dan moeten we ze die verantwoordelijkheid wel geven.